Izolimi në industri

Në këtë faqe mund të gjeni katalogjet e pprodukteve nga fusha e izolimeve në industri. Përveç katalogjeve, për informata më konkrete ju rekomandojmë t’i drejtoheni direkt me email Z. Sylejman Berisha, i cili udhëheq këtë sektor në adresën berisha.sylejman@knaufinsulation.com


 

Izolimi teknik

Izolimi teknik paraqet grup të posaçëm të produkteve izoluese nga pambuku guror, të cilët përdoren për izolime në stabilimentet industriale si termocentrale, rafineri, hallave prodhuese dhe stabilimenteve në fabrika, për sistemet e ngrohjes, ftohjes dhe klimatizimit. Këto produkte ofrojnë kombinim përfitues të izolimit termik dhe akustik, si dhe mbrojtjes kundër zjarrit. Më shumë....

 

 

Izolimet për qëllime speciale – Produktet OEM

 

Pambuku guror Knauf Insulation prodhohet sipas kërkesës së posaçme (në lidhje me llojin, formën dhe dimensionet) për zbatimet si në vijim: