Udhëzimet për montim të izolimit në kulmet e rrafshëta

UDHËZIMET PËR MONTIM TË IZOLIMIT NË KULMET E RRAFSHËTA

ELEMENTET PËRBËRËSE TË KULMIT TË RRAFSHËT:

ravni-krov-uputstva.png

Elementet themelore të kulmit të radhitur - duke shikuar nga ana e jashtme për në brendësi janë:

  • membranat hidroizoluese të kulmit (EPDM, PVC, TPO, PIB...)
  • izolimi termik nga pambuku guror (familja e produkteve Smart Roof)
  • barriera e avullit - LDS 35 / LDS 200 (varësisht nga përllogaritja e fizikës ndërtimore)
  • pllaka mbajtëse e kulmit (betoni i armuar, elementet e parapërgatitura të betonit, llamarina trapezoide e çelikut, ...)

UDHËZIMET THEMELORE PËR MONTIM:

  • mund të montohet vetëm materiali i thatë dhe i padëmtuar
  • baza mbi të cilën shtrohet duhet të jetë gjithashtu e thatë
  • në grupin e produkteve Smart Roof ekzistojnë produktet me karakteristika të ndryshme (fortësia në shtypje, ngarkesa punktuale, etj.) dhe atje ku projekti dhe kushtet e ekzekutimit e mundësojnë këtë, mund të bëhet kombinimi i këtyre produkteve. Në këtë rast, produktet Smart Roof BASE dhe DDP-N mund të montohet vetëm në shtresën e poshtme. Një sistem i tillë nga produktet Smart Roof BASE dhe DDP-N nuk është i rekomandueshëm
  • pllakat nga pambuku guror vendosen në dy shtresa, në atë mënyrë që pllaka e shtresës së sipërme duhet të jetë e zhvendosur për gjysmën e pllakës në raport me pllakën e shtresës së poshtme edhe për nga gjatësia edhe për nga gjerësia 
  • duhet të sigurohet shtrimi i shtigjeve të ecjes nëse është e domosdoshme kryerja e transportit mbi izolimin termik të vendosur nga pambuku guror  

PËRPARËSITË E SISTEMIT TË RADHITUR TË KULMIT:

SHPEJTËSIA E MONTIMIT:

Montimi i kulmit të tipit të radhitur është i lehtë dhe i shpejtë (ekipi me përvojë dhe i trajnuar mirë mund të kryejë edhe deri në 1000m2 të kulmit të radhitur në ditë!)

KËRKESAT TERMIKE:

Në përputhje me rregulloret e reja, trashësitë e izolimit janë 26cm dhe më tepër. Te sistemi i radhitur kjo nuk paraqet ndonjë kufizim - trashësia e shtresës së izolimit termik termoizoluese të pambukut guror mund të rritet sipas dëshirës.

RRAFSHËSIA E SIPËRFAQES:

Te sistemi i kulmeve të radhitura, problemi i denivelimit dhe i distancës rregullohet lehtësisht, si në shtresën mbajtëse (llamarina TR), ashtu edhe në shtresat e tjera (membrana termike apo membrana përfundimtare hidroizoluese).

PJERRËSIA E KULMIT:

Kulmi me membranë hidroizoluese mund të jetë praktikisht i rrafshët (d.m.th. me rënie minimale drejtë vendeve të zbrazjes së ujit) duke përfituar kështu hapësirën e dobishme (lartësinë) e objektit dhe kursyer në konstruksionin mbajtës të çelikut.

ZGJIDHJA E PJERRËSIVE - KUNJAT:

Projektuesve u ofrohet mundësia për t’i projektuar pjerrësish e domosdoshme me komponimin e pllakave nga pambuku guror (shtresat rënëse)

ravni-krov-uputstva-2.png

DËPËRTIMET NË KULM:

Në çdo kulm të rrafshët kemi depërtime, kryesisht të elementeve të ndryshme instaluese. Në sistemin e radhitur të kulmit këto detaje zgjidhen në mënyrë të thjeshtë (me ngritjen e membranës HI) dhe nuk paraqesin vende kritike në kulmin e realizuar. 

TIPI DHE MADHËSIA E KONSTRUKSTIONIT TË KULMIT:

Te sistemi i radhitur, madhësia dhe tipi i konstruksionit të kulmit nuk janë të rëndësishëm për shkak se membrana është jashtëzakonisht elastike dhe secila shtresë në sistem dilaton pavarësisht. Në këtë mënyrë, praktikisht kemi HI e pandërprerë e të gjithë sipërfaqes së kulmit. Dilatacionet në konstruksionin e objektit me kulm të radhitur zgjidhen lehtësisht për shkak të elasticitetit të jashtëzakonshëm të membranës (këputja në zgjatje rreth 300%)

ÇMIMI:

Te sistemi i kulmit të radhitur çdoherë jepet çmimi i sistemit të gatshëm të kulmit për metër katror si çmimi total të cilin e paguan investitori, pa shpenzime shtesë!